Työhakemus / Job application

Työhakemus ja CV

Job application and CV

Ville Seppälä

(Also check my post on project ideas I would like to work on:

English: https://villeseppala.wordpress.com/2021/03/25/my-project-ideas-related-to-climate-change/

Finnish: https://villeseppala.wordpress.com/2021/03/25/ilmastonmuutokseen-liittyvat-projekti-ideani/)

Suomeksi (In Finnish)

Olen Ville Seppälä, vuonna 1987 syntynyt kauppatieteiden tohtori. Minua kiinnostavat työt, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen, ilmastonmuutoksesta viestimiseen tai erilaisiin tilastoihin pohjautuvien graafien tuottamiseen ja datan käyttöön. Minua kiinnostavat palkkatyöt ja ehkä sitäkin enemmän erilaiset freelance-projektit ja toimeksiannot. Ota rohkeasti yhteyttä: villemail11@gmail.com 

Linkkejä 

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/villeseppala/

Twitter: https://twitter.com/SeppalaVille

Blogi: https://villeseppala.wordpress.com/

Laskuri päästöttömälle energiajärjestelmälle, jonka koodasin: https://energialaskuri.bios.fi/

Yhteydenotot: villemail11@gmail.com

Pätevyyteni

Kirjoittaminen

Olen tehnyt taloustieteestä väitöskirjan, jossa tutkin työ- ja perhe-elämän ristikytköksiä. Väistökirjatyöskentelyn myötä olen opetellut tieteellistä kirjoittamista. Olen harjaannuttanut kirjoitustaitojani myös blogaamalla. Osaan kirjoittaa sujuvasti niin suomeksi kuin englanniksikin. 

Aineistojen käsittely ja analysointi

Käytin väitöskirjani artikkeleissa paljon suuria tilastoaineistoja ja erilaisia kvantitatiivisia menetelmiä. Osaan yhdistellä eri lähteistä tulevia ja eri muodoissa olevia aineistoja toisiinsa. Osaan tehdä aineistoille erilaisia tilastollisia ja ekonometrisia analyysejä. Osaan muodostaa aineistoista monennäköisiä graafeja ja videoanimaatioita (esimerkkejä: https://villeseppala.wordpress.com/kuvat/).  Olen harjaannuttanut näitä taitoja myös projektityössäni Euroopan parlamentin tutkijapalveluissa (EPRS). Viime aikoina olen tehnyt myös interaktiivisia graafisovelluksia R:n Shiny-kirjastolla.

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos-tietämyksen osalta olen itseoppinut harrastelija. Minua kiinnostaa esimerkiksi päästötilastojen käsittely ja ilmastonmuutoksesta kerätyn tiedon kansantajuinen viestintä. Olen kiinnostunut myös hiilen hinnoittelusta ja muista politiikkamekanismeista, joiden ymmärtämisessä taloustieteen opinnoistani on paljon hyötyä. Olen käsitellyt ilmastonmuutokseen liittyviä teemoja blogissani: https://villeseppala.wordpress.com/

Koulutus

Kauppatieteiden tohtori (taloustiede) 2020

Kauppatieteiden maisteri (taloustiede) 2013

Julkaisuluettelo

Vuoden 1997 työmarkkinauudistus ja ammattikouluttamattomien nuorten NEET-aste. Ville Seppälä & Jaakko Pehkonen. Työelämän tutkimus 1/2014, 41-57.

Essays on Economic Links between Family Members (väitöskirja)

Työkokemus

Euroopan parlamentin tutkijapalvelut (EPRS) 2020-2022. Projektityötä graafien tuottamisessa jäsenmaiden ilmastotilastoista.

BIOS-tutkimusyksikkö. 2022. Lyhyt projektityö fossiilittoman energianjärjestelmän skenaariotyökalun toteuttamiseen.

Muu kokemus

Puheenjohtaja, Viite – Tieteen ja teknologian vihreät ry, 2021 ja 2022

Ohjelmisto-osaaminen

R

Stata

SAS

Microsoft Office / Libre Office jne. 

Da Vinci Resolve

Kielitaito

Suomi: Äidinkieli

Englanti: Erinomainen

Ruotsi: Tyydyttävä

In English 

I am Ville Seppälä, a 1987-born economics PhD. I am interested in work opportunities related to climate change, climate change communication and production of various data based graphs. I am keen to work on both long-term and short-term projects either as an employee or as a freelancer. Please contact: villemail11@gmail.com

Links

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/villeseppala/

Twitter: https://twitter.com/Seppala_VilleEN

Some graphs: https://villeseppala.wordpress.com/pictures-and-animations/

Interactive tool to explore carbon free Finnish energy system that I coded: https://energialaskuri.bios.fi/

My proficiency

Writing

I have finished an economics doctoral thesis, in which I studied interactions between work and family domains. During my work on the  thesis, I got quite proficient at academic writing. I can write fluently in both Finnish and English.

Data management and analysis

I used lots of vast statistical data and various quantitative methods on my thesis work. During the thesis work and on my project work on EPRS, I have learned to combine data from various sources. I can also apply various statistical and econometrics analysis on different kinds of data as well as produce various graphs and animations from data. Lately I’ve also been working on interactive graphs/dashboards with R’s Shiny package.

Climate change

Regarding climate change expertise, I am a self-learnt amateur. I am interested in handling emission data and communicating climate change information to the general public. I am also interested in carbon pricing and other policy mechanisms, which my economics studies help me to understand. 

Education

PhD (economics) 2020

Master of Economic Sciences (economics) 2013

Work experience

European Parliamentary Research Service 7/2020-12/2022. Project work producing graphs on EU member states’ climate statistics.

BIOS research unit. 2022. Short project work on creating a scenario tool for fossil free energy system.

Other experience

Chair, Finnish Greens for Science and Technology, 2021 and 2022.

Software proficiency

R

Stata

SAS

Microsoft Office / Libre Office etc. 

Da Vinci Resolve