Autoveron päästöporrastusta kiristettävä

(blogi julkaistu alunperin Viitteen sivulla: https://www.viite.fi/2021/08/10/autoveron-paastoporrastusta-kiristettava/)

Ilmastonmuutoksen torjumiseksi olisi järkevää jyrkentää autoveron päästöporrastusta – eli verottaa korkeapäästöisten autojen hankintaa nykyistä enemmän ja matalapäästöisten autojen hankintaa nykyistä vähemmän. 

Autoveroa maksetaan Suomeen ensirekisteröidyistä autoista niiden kilometrikohtaisten päästöjen mukaan. Alla oleva graafi kuvaa nykyistä autoveroataulukkoa WLPT-päästölaskentavan mukaan. Graafissa on pystyviivoilla kuvattuna myös ensirekisteröityjen autojen päästökehitys vuosien 2019 ja 2021 keskiarvojen välillä muutamille autotyypeille ja kaikille autoille yhteensä.

Linkin takana olevalla autoverolaskurilla voi hahmotella uutta autoverojärjestelmää säätämällä autoverotason määrittävän havainnollistavan funktion parametreja:

https://villeseppala.shinyapps.io/autoverolaskuri/

Funktio muodostaa autoveroasteikon ns. “S-käyrän” muotoiseksi. Tämä on toki vain yksi tapa muodostaa autoveroasteikko.

Jyrkemmästä päästöporrastuksesta ja uusista verotasoista päättäessä on toki oleellista miettiä, että kuinka paljon jyrkempi päästöporrastus suosii vähäpäästöisten autojen hankintaa korkeapäästöisiin nähden versus että kuinka paljon se vähentää uusien autojen ostamista kokonaisuudessaan. Uudet autot ovat jo nykyisen veromallin alaisuudessakin paljon vähäpäästöisempiä kuin olemassa olevan autokannan autot. Tämän vuoksi olisi parempi, että autokanta uusiutuisi, ja sitä taas tukisi kokonaisuudessaan matala autoveroaste (Toki on huomoitava se, että autokannan uusiutumisen nopeutuminen lisää autojen valmistuksesta syntyviä päästöjä, vaikka ne eivät tapahtuisikaan Suomessa). 

Ei kuitenkaan riitä, että uusi auto on vain marginaalisesti vähäpäästöisempiä kuin jo käytössä olevat autot. Uusi auto on autokannassa paljon kauemmin kuin jo käytössä olevat. Autojen keskimääräinen ikä Suomessa on 12 vuotta. Nyt hankittava auto on todennäköisesti käytössä vielä esimerkiksi vuonna 2035, jolloin Suomen tulee saavuttaa hiilineutraaliustavoitteensa. Uusien autojen pitkän elinikän ja suuren tulevan käytön vuoksi niiden mahdollisimmat pienet päästöt ovat erittäin tärkeitä. 

Auton päästöjä ohjataan auton ensirekisteröinnin jälkeenkin mm. ajoneuvoverolla ja polttoaineveroilla. Valtiovarainministeriön liikenteen verotusta pohtineen työryhmän raportissa painotetaan juuri polttoaineverojen korottamista tehokkaana ohjauskeinona ja ehdotetaan hyvin järkevästi mm. vuosittaisia polttoaineveron indeksikorotuksia, jotka riippuisivat kuluttajahintojen ja autojen polttoainetehokkuuden kehityksestä. Vaikka sähköautot ovat yhä polttomoottoriautoja kalliimpia uusina hankittuina, ovat sähköautojen käyttökustannukset elinkaaren aikana jo nyt polttomoottoriautoja vähäisemmät – johtuen osin myös päästöohjauksesta, kuten polttoaineveroista. Auton hankkija ei kuitenkaan aina tajua tätä autoa hankkiessaan tai muuten tee hankintapäätöstä taloudellisen rationaalisesti. Siksikin ohjausta tulisi painottaa paljon myös itse hankintatilanteeseen, autoveron avulla (Automyyjille tulisi myös luoda velvoite ilmoittaa markkinoinnissaan autojen elinkaaren aikaiset kustannukset jonkin standardoidun kokonaiskustannuslaskelman mukaisesti). VM:n työryhmän ehdotuksessakin autoveroa lasketaan vähäpäästöisiltä autoilta, mutta siinä ei hyödynnetä korkeapäästöisen autojen autoveron korottamista, vaikka raportissa tunnustetaan autohankkijoiden lyhytnäköisyys kustannusvertailun suhteen ja arvioidaan, että autovero voisi nykyaikana olla aiempaa tehokkaampi tapa päästöjen vähentämiseen, kun sähköautojen saatavuus korkeapäästöisten autojen vaihtoehtona on kasvanut huomattavasti. 

Ensirekisteröityjen autojen päästöjen nopea vähentyminen viime vuosien aikana tukee autoveron päästöporrastuksen kiristämistä (Liitekuva 2). Nykyinen autoveroasteikko on ollut voimassa vuoden 2019 alusta lähtien. Ensirekisteröityjen autojen keskipäästöt olivat vuonna 2019 keskimäärin 139 grammaa kilometriltä ja tänä vuonna toistaiseksi 107 grammaa kilometriltä(https://trafi2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/TraFi/TraFi__Ensirekisteroinnit/070_ensirek_tau_107.px/). Keskipäästöisen uuden auton autovero on siis hyvin lyhyessä ajassa tippunut tippunut 6,2 prosenttiyksikköä (13,7%-7,5%).  Tätä on vauhdittanut etenkin täyssähköautojen ja lataushybridien yleistyminen (Liitekuva 1). Keskipäästöisen bensiiniautonkin veroaste on laskenut 3,5 prosenttiyksikköä (15%-11,5%). Kehitys luultavasti jatkuu lähiaikoina. Tämä luo pohjaa sille, että veroasteikkoa voidaan kiristää nykyisten keskipäästöistenkin autojen osalta jonkin verran, ilman että se vähentää merkittävästi ostovoimaa ja siten autokannan uusiutumista esim. juuri vuoteen 2019 verrattuna. 

Alla on yksi hahmotelma uudeksi autoveroasteikoksi. Sen myötä kaikki autot, joiden päästöt ovat alle 100 grammaa kilometrilta, olisivat halvempia kuin nykyään, ja kaikki 100 gramman päästöt ylittävät autot olisivat kalliimpia kuin nykyään. Asteikon tullessa voimaan silloisen keskipäästöisen auton veroaste olisi kaikella todennäköisyydellä matalampi kuin nykyisen keskipäästöisen auton veroaste (Liitekuvan 2 projektion perusteella). 

Autoverolaskurilla voi hahmotella itse vastaavia veroasteikoita, yllä olevan asteikon arvot ovat siinä oletusasetuksina: https://villeseppala.shinyapps.io/autoverolaskuri/


Ville Seppälä
Puheenjohtaja, Viite

Liitekuva 1:

Liitekuva 2:

United States show less ambition than EU with their new climate targets

Both EU and United States just announced new 2030 climate targets. Under Biden administration, United States aims to reduce its net emissions by 50-52%, compared to the 2005 level. European Union aims to reduce its net emissions by 55% compared to the year 1990 level

Considering the population projections, the targets would lead to 9.11-9.49 tonnes per capita net emissions for US and 4.76 tonnes per capita net emissions for EU. The ambition level is a lot higher for EU, even after considering that US has more climate work to do. Both EU and US also strive for carbon neutrality by 2050. 

The EU targets is even more aspiring in comparison when considering its fewer LULUCF sector (Land Use, Land Use Change and Forestry) sinks. The smaller the sinks, the stricter the total emission reductions have to be to achieve some level of net emissions. Of course, sinks can also be enhanced, but current sinks might be quite telling of the potential future sinks as well. 

Data sources: 

https://cfpub.epa.gov/ghgdata/inventoryexplorer/index.html

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/national-emissions-reported-to-the-unfccc-and-to-the-eu-greenhouse-gas-monitoring-mechanism-16/national-greenhouse-gas-inventories-ipcc-common-reporting-format-sector-classification/ascii-delimited-zip-2/

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/approximated-estimates-for-greenhouse-gas-emissions-2/2017-ghg-proxies/ghg_proxy_2017

https://population.un.org/wpp/default.aspx?aspxerrorpath=/wpp/Download/Files/1_Indicators%20(Standard)/CSV_FILES/WPP2019_TotalPopulationBySex.

Ilmastonmuutokseen liittyvät projekti-ideani

(This post in English: https://villeseppala.wordpress.com/2021/03/25/my-project-ideas-related-to-climate-change/)

Sisällys:

Johdanto
Hiiliverosimulaattori
EU-tavoite-simulaattori
Maailmanloppusimulaattori
Hiilen hinnoittelun perusteet -video

Johdanto

Etsin yhteistyökumppaneita, palautetta ja etenkin rahoitusta projekti-ideoihini. Minua kiinnostaa myös tietää, mikäli joku on tehnyt tai tekemässä jotain vastaavia projekteja. 

Jos olet millään tavalla kiinnostunut, ota yhteyttä villemail11 (at) gmail.com

Projekti-ideat ovat pääasiassa jotain mitä kutsun simulaattoreiksi, eli interaktiivisia nettiselaimessa käytettäviä graafisovelluksia, joiden avulla käyttäjä pystyy hahmottamaan visuaalisesti ja kouriintuntuvasti erilaisia vaikutussuhteita. Toistaiseksi suunnitelmana on toteuttaa simulaattoreita R-ohjelmistokielen Shiny-kirjastolla. Olen toteuttanut sillä BIOS-tutkimusyksikölle työkalun fossiilittoman energianjärjestelmän hahmotteluun Suomessa: https://energialaskuri.bios.fi/ . Toisena esimerkkinä toteuttamani päästöbudjettilaskuri Suomen 2035-hiilineutraaliuden saavuttamiseen: https://villeseppala.shinyapps.io/neutraali/ (vähän buginen ja perustuu vanhentuneisiin päästötietoihin).  

Kaikki projektit on tarkoitus toteuttaa sekä suomeksi että englanniksi. 

Tässä yleisempi työnhakuilmoitukseni, jossa myös vahvuuksistani: https://villeseppala.wordpress.com/tyohakemus-job-application-2/

Seuraavassa listaus nykyisin mielessä olevista projekti-ideoista. 

Hiiliverosimulaattori

(Tämä hanke toteutetaan syyskuussa 2022 – helmikuussa 2023 Koneen säätiön rahoituksella. Projektisivu: https://villeseppala.wordpress.com/2022/09/14/global-carbon-taxation-simulator-project-page/)

Globaali hiilivero (tai päästökauppa) ja hiiliosinko olisi nähdäkseni optimaalinen tapa ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen. Sen hienous piilee siinä, että se olisi tehokkuuden lisäksi luultavasti poliittisesti hyvin hyväksyttävä sekä maailman pienituloisimmille että korkeatuloisimmille. Pienituloiset hyötyisivät hiiliosingon heille nettona tuomasta vauraudesta, siinä missä korkeatuloiset saisivat pitää päästöjään keskimääräistä korkeammalla tasolla pidempään korvaamalla sen muille. 

Olen aiemmin tehnyt videon globaalista hiiliverosta ja hiiliosingosta, jossa hahmottelen miten se vaikuttaisi yksilöiden nettotuloihin. Siinä jouiduin tilanpuutteessa valitsemaan lähinnä yhden päästövähennyskenaarion ja näytin sen tulonjakovaikutuksia muutamalla eri päästöhintaskenaariolla: https://www.youtube.com/watch?v=iGMIfbq00IY

Hiiliverosimulaattorilla voisi kokeilla erilaisia skenaarioita säätämällä oletettua väkiluvun kehitystä, päästövähennysten tasoa ja hiiliveron suuruutta. Lisäksi voisi hahmotella eri päästöskenaarioita esimerkiksi eri maiden keskimäärisille kansalaisille, ja sen perusteella arvioida, että miten nettotulot järjestelmästä eroavat heidän keskensä. 

Kukin voisi myös hahmotella henkilökohtaisen päästövähennyspolun itselleen ja arvioida sen pohjalta, että millaisen taloudellinen kustannus tai hyöty juuri hänelle tulisi järjestelmästä. 

Haluaisin apua etenkin hiilen hinnoittelun ja globaalin talouden ammattilaisilta.

EU-tavoite-simulaattori

EU on kiristämässä vuoden 2030 päästövähennystavoitettaan, mutta on vielä päättämättä, että miten kireäksi tavoite tarkalleen asetetaan, ja että miten se jyvitetään maankäyttösektorin (LULUCF), päästökauppasektorin ja taakanjakosektorin (ja mahdollisesti myös lentämisen) vuosittaisiksi päästökiintiöiksi. 

Simulaattorin tarkoituksena on esittää vaihtoehtoja tavoitteen suurudelle ja tavoitteen jakamiselle sektoreittain. Simulaattorilla voi havainnollistaa myös tulevien tavoitteiden (2040, 2050) asettamisen vaikutusta. Se kuvaa myös yleisemmin näitä EU:n ilmastopolitiikan eri sektoreita ja niiden mittasuhteita. 

Simulaattorilla voi valtiotasolla  hahmotella sitä, miten taakanjakosektorin tavoitteen kiritäminen jyvitetään maakohtaisiin taakanjakosektorin päästökiintiöihin. 

Haluaisin apua etenkin EU:n ilmastopolitiikan asiantuntijoilta. 

Maailmanloppusimulaattori

Ihmiskunnalla on luultavasti edessään loistava tulevaisuus, ja siksi sen varjelu on niin tärkeää. 

Muun muassa ilmastonmuutoksen, ydinaseiden ja kemiallisten/bioteknologisten aseiden toisiinsa linkittyvät uhkat nostavat ihmiskunnan sukupuuton tai ainakin sivilisaation romahduksen todennäköisyyttä nyt ja lähitulevaisuudessa. Vaikka vuosittainen todennäköisyys ihmiskunnan tuholle olisi pieni, niin tulevien vuosikymmenenten, vuosisatojen, vuosituhansien jne saatossa on yhä todennäköisempää, että kaikkina niistä vuosista “luotia” ei väistetäkään. Siksi vuosittaisen sukupuuttotodennäköisyyden lasku on tärkeää. 

Simulaattorilla voi hahmotella, miten muutokset tässä todennäköisyydessä vaikuttavat ihmiskunnan tulevaisuuden hyvinvoinnin odotusarvoon. Todennäköisyyksiä voi hahmotella erikseen eri ajanjaksoille. On esimerkiksi mahdollista, että muutaman sadan vuoden päästä, mikäli ihmiskunta vain selviää sinne asti, olemme saavuttaneet lajina jonkinlaisen harmonian ja sukupuuttotodennäköisyys on tippunut paljon lähemmäs nollaa. Tätä tukee mm. ennusteet väestömäärän nousun loppumisesta vuoden 2100 tienoilla ja köyhyyden merkittävä lasku. Sitä suuremmalla syyllä meidän tulee vähentää nyt lähitulevaisuudessa väijyviä uhkia. Asiantuntijat arvioivat nämä uhkat suuriksi

Simulaattorissa voisi valita, että miten pitkällä ajanjaksolla hyvinvointivaikutuksia tarkastellaan. Pisimmillään skaala voisi ulottua jopa miljardeihin vuosiin. Simulaattorilla pyritään havainnollistamaan, miten pienikin muutos oletetussa sukupuuttotodennäköisyydessä omana aikanamme vaikuttaa äärettömän pitkälle tulevaisuuteen ihmiskunnan historialliseen kokonaishyvinvointiin. 

Sukupuuttotodennäköisyyden ohella ihmiskunnan tulevaisuuden hyvinvoinnoin odotusarvoon vaikuttaa olennaisesti hyvinvoinnin kehityksen projektio ilman sukupuuton mahdollisuutta. Kaipaisin apua tämän hahmottamisessa. Olisi hyvä pystyä havainnollistamaan myös ihmiskunnan sukupuuttoa lievempien katastrofaalisten väestöromahdusten hyvinvointivaikutuksia. Tätä varten on kehitettävä vähän monimutkaisempia malleja. Siinäkin kaipaisin apua. 

Hiilen hinnoittelun perusteet -video

Videossa esitellään hiilen hinnoittelun mekanismeja (hiilivero, päästökauppa, hiilitullit), ja sitä miksi niiden käyttö on järkevää. Videon pituus olisi alle 10 minuuttia. 

Asioita, joita videolla korostetaan: 

  • Hiilen hinnoittelun myötä kukin voi vähentää päästöjä sieltä, mistä se on kellekin vähiten epämukavaa
  • Maksamalla voi jättää päästövähennyksiä enemmän muiden tehtäväksi. Maksu kiertää yhteiskunnan kautta hyötynä niille, jotka tekevät päästövähennyksiä
  • Päästövähennyksiä tulee yksilön näkökulmasta katsoen osin automaattisesti/huomaamatta, kun esim. sähkön- ja lämmöntuotanto ja teollisuusprosessit vaihtuvat vähäpäästöisemmiksi. 
  • Hiilen hinnoittelu on aina veroluontoista, ja se aiheuttaa verolle ominaista hyvinvointitappiota (https://fi.wikipedia.org/wiki/Hyvinvointitappio). Toistaiseksi hiilen hinnoittelun aiheuttama hyvinvointitappio on  kuitenkin pieni suhteessa sen hyötyihin ilmastonmuutoksen torjunnassa. 
  • Optimaalista hiilen hintaa voidaan lähestyä optimaalisen haittaverotuksen näkökulmasta (marginaalihyödyt ja marginaalihaitat) tai hiilibudjettien näkökulmasta (päästöoikeuksien jako on niin kireää tai vero niin korkea, että hiilibudjetissa pysytään). 

Kiinnostaisi apu etenkin animaatioiden toteuttamisen suhteen sekä hiilen hinnoittelun asiantuntemus. 

My project ideas related to climate change

(This post in Finnish: https://villeseppala.wordpress.com/2021/03/25/ilmastonmuutokseen-liittyvat-projekti-ideani/)

Contents

Introduction
Carbon taxation simulator
Extinction simulator
The basics of carbon pricing -video

EU climate target simulator

Introduction

I am looking for partners, feedback and especially funding for my project ideas. I am also interested in knowing if someone has already done or is doing some similar projects. 

If you might be interested in any way, please contact villemail11 (at) gmail.com

Most of the project ideas concern interactive dashboard graphs usable in web browser, that allow the user to have an intuitive grasp on some quite complex topics. My plan is to build these simulators with R programming language’s Shiny library. I have used it to code a tool to explore fossil free energy scenarios in Finland: https://energialaskuri.bios.fi/. Another example of my work is the carbon budget calculator for Finland’s 2035 carbon neutrality goal: https://villeseppala.shinyapps.io/neutraali/ (It is in Finnish and its somewhat buggy and based on outdated emissions data)

All projects are meant to be produced in both Finnish and English. 

My general work application: https://villeseppala.wordpress.com/tyohakemus-job-application-2/

Following is a listing of project ideas that I currently have in my mind and their current state. 

Carbon taxation simulator

Project page: https://villeseppala.wordpress.com/2022/09/14/global-carbon-taxation-simulator-project-page/

I believe that a global carbon tax (or an emission trading system) complimented with a carbon dividend system would be an optimal way to stop climate change. In addition to its efficiency, it would probably be politically acceptable for both the low and high income individuals of the world. The low income people would benefit from the net income the carbon dividend gives them and the high income people could keep their emissions higher than average for longer by compensating it to the others. 

Earlier, I have made a video about global carbon tax and dividend (in Finnish), in which I envisage how it would affect the net incomes. Due to lack of space/time, I could only show one emission reduction scenario ja few emission price scenarios and their income distribution effects: https://www.youtube.com/watch?v=iGMIfbq00IY

With the carbon tax simulator one could try out various scenarios by adjusting the assumed population progression, the rate of emission reductions and the level of carbon tax. Furthermore, one could try out different emission reduction scenarios for the average citizens of different countries, for example. This could be used to estimate the differences in trajectories of carbon reductions and incomes between population from different countries. One could also outline a specific carbon reduction path for oneself and estimate based on it that what kind of financial cost or benefit one would receive from the system. 

Status: Six month funding received from the Kone Foundation. Currently in progress.

Extinction simulator

The humankind probably has a fantastic future ahead of it, which is why preserving that future is so important. The interlinked threats from climate change, nuclear weapons, bio/chemical weapons etc. increase the probability of humankind’s extinction or at the very least the collapse of the civilization in the near future. Although the annual probability for the destruction of humankind is small, it is more and more likely that we cannot “dodge the bullet” each year, as decades, centuries, millennia, etc. pass. Therefore, decreasing the annual extinction probability is vital. 

With the extinction simulator, one can outline how changes in the annual extinction probability affect the expected value of the mankind’s welfare. The probability can be sketched out separately for different time periods. For example, it is possible that within few centuries, should mankind survive for that long, we as a species will have reached a certain level of harmony and the the extinction probability will have dropped very close to zero. This is supported, among others, by predictions about how the increase in population levels around year 2100 and the significant decrease in global poverty. This gives ever more reason to reduce the threats of the near future. Experts believe these threats to be significant

With the simulator, one could choose the timescale on which to inspect the welfare effects. At its longest, the timescale could stretch out billions of years. The simulator aims to demonstrate how even a smallest reduction in the assumed extinction probability in our time affects infinitely far in the future to mankind historic total welfare. 

In addition to extinction probability, the welfare projection of the humankind is fundamentally affected by the expected welfare projection without the extinction probability. I would need assistance in determining this projection. A simple welfare measure would be the amount of people live in each year. It would also be good to be able to demonstrate the effects of smaller catastrophes besides an extinction event. This requires for more complex models, for which I need assistance.

Status: Has not progressed.

The basics of carbon pricing -video

Video gives an overview on carbon pricing. The length of the video is less than 10 minutes. 

Things to highlight in the video: 

  • With carbon pricing, everyone can reduce emissions where it is least inconvenient for them
  • By paying carbon taxes etc. one can shift the burden of carbon reductions to others. Through carbon dividend, the payments net benefit those who reduce their emissions. This reduces income inequality.
  • Some of the emissions reductions will happen outside of our perception or automatically, as electricity, heat generation, industrial processes etc. are switched to low carbon alternatives. 
  • Carbon pricing is always tax like and it causes deadweight loss of taxation. So far, the welfare loss from taxation is small compared to its benefits in combating climate change. 

I am interested especially in help with regards to production of animations and expertise on carbon pricing. 

Status: Video script is been developed: https://docs.google.com/document/d/1nf1vOp87Zwxo5P56Lt5JBiwNGea5ipAcUP0bmXClm28/edit?usp=sharing

EU climate target simulator

The European Union is strengthening its 2030 emission reduction target, but it is yet undecided how strict the target will be set and how the target is allocated to emission trading sector, effort sharing sector, land use (LULUCF) sector and their annual quotas. 

The purpose of the simulator is to present alternatives for the size and allocation of the target. The simulator can also be used to demonstrate the effects from setting future (2040,2050) targets. The visualizations of the simulator also depict the EU climate policy sectors and targets more generally, so that user understands them better.

At the member state level, the simulator can demonstrate how strengthening the effort sharing sector target could be allocated as member state specific effort sharing quotas.  

I would want help especially from EU climate policy experts. 

Global disposable income distribution in 2008 and simulating taxation/dividend

My demonstration on the income distribution effects of a having a global 20% additional tax on disposable income and an even distribution of the tax revenue. The calculation does not take behavioural effects into account. They could be significant.

Below the income distribution by percentiles.

Data source: https://stonecenter.gc.cuny.edu/research/lakner-milanovic-world-panel-income-distribution/

I’d like to know if there is a newer data source available.

Globaali tulonjako vuonna 2008 ja verotuksen/perustulon simulointia

Hahmottelin millaisia tulonjakovaikutuksia olisi, jos käytettävissä olevia tuloja verotettaisiin globaalisti 20 prosentilla, ja tuotot jaettaisiin tasan. Ei toki huomioi käyttäytymisvaikutuksia, jotka voisivat olla suuret.

Alla myös havainnollistuksena Suomen tulokymmenykset suhteutettuna maailman tulokymmenyksiin, sekä maailman tulopersentiilit.

Tulodata täältä: https://stonecenter.gc.cuny.edu/research/lakner-milanovic-world-panel-income-distribution/

Olisi hyvä tiedää, jos tuoreempaa tulodataa on saatavilla jostain.

EU:n päästökauppajärjestelmä / EU Emission Trading System

Suomeksi

In English

Lähteet / Sources: 


Päästökatto / ETS permit cap: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/ets-esd-lulucf-and-aviation-3/download.csv

Päästöt, jaetut päästöoikeudet (alakategorioittain) ja mukautetut päästöt. Emissions, distributed permits (by subcategory) and emission proxy. https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/european-union-emissions-trading-scheme-13/eu-ets-data-download-latest-version/citl_v20.zip/at_download/file

Päästöoikeuksien hinta / Permit price: https://www.quandl.com/data/CHRIS/ICE_C1-ECX-EUA-Futures-Continuous-Contract-1-C1-Front-Month

Ylijäämä / Surplus:
2017-2020:

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/reform/docs/c_2020_2835_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/reform/docs/c_2019_3288_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/reform/docs/c_2018_2801_en.pdf https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/reform/docs/c_2021_3266_en.pdf

Sitä edeltäviltä vuosilta laskettu päästöjen ja jaettujen päästöoikeuksien erotuksena (ylijäämän muutos) ja sen kumulatiivisena summana (kertynyt ylijäämä). For preceding years, calculated as the difference between emissions and distributed permits.

Oikeudet hyvityksenä päästövähennysprojekteista. Oheisia datoja on sovitettu vuosille. Permits from projects. They are distributed to years with some interpretation. :
2013-2015
https://carbon-pulse.com/19210/
https://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2016050201_en
https://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2016110402_en
https://ec.europa.eu/clima/news/updated-information-exchange-and-international-credit-use-eu-ets_en
https://ec.europa.eu/clima/news/updated-information-exchange-and-international-credit-use-eu-ets-0_en
https://ec.europa.eu/clima/news/updated-information-exchange-and-international-credit-use-eu-ets-1_en
https://ec.europa.eu/clima/news/updated-information-exchange-and-international-credit-use-eu-ets-2_en
https://ec.europa.eu/clima/news/updated-information-exchange-and-international-credit-use-eu-ets-3_en
https://ec.europa.eu/clima/news/updated-information-exchange-and-international-credit-use-eu-ets-4_en

https://ec.europa.eu/clima/news/updated-information-exchange-and-international-credits-use-eu-ets_en